Kvalitet & miljö

Vi på GVDP Montage AB arbetar för nedanstående punkter
 • Följa de lagar och förordningar som finns avseende kvalité.
 • Noggrann planering och upprättande av fungerande processer och rutiner.
 • Leverera produkter och tjänster som uppfyller kundens behov, krav och förväntningar samt enligt gällande byggnormer och anvisningar.
 • Leverera produkter och tjänster enlig avtalad tidsplan och till avtalat pris.
 • Engagemang och kompetens hos varje medarbetare.
 • Information och dialog med kunder och medarbetare.
 • Städade och välorganiserade arbetsplatser.
 • Följa de lagar och förordningar som finns rörande miljön.
 • Skapa medvetenhet hos våra medarbetare genom information och öppna dialoger.
 • Minimera miljöpåverkan runt våra arbetsplatser.
 • Använda material, metoder och resurser som har så lite miljöpåverkan som möjligt.
 • Arbeta för möjligt återbruk av material.

Arbetsmiljö

Arbeten ska bedrivas på ett sådant sätt att kraven enligt arbetsmiljölagen, avtal och anvisningar uppfylls.

Arbetsuppgifterna ska anpassas efter individuella förutsättningar och vid utformningen av arbetsmiljön ska detta ske i samverkan med medarbetarna.

Alla medarbetare som utför arbete på arbetsplatser ska visa ett personligt ansvar för hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet. Det åligger var och en att följa instruktioner och rutiner samt att vara uppmärksam på och genast rapportera risker för hälsa och säkerhet. 

 • Eliminera arbetsmiljöfaror, minska arbetsmiljöriskerna samt alltid rapportera tillbud och olyckor.
 • Hålla ordning och reda på arbetsplatserna.
 • Alltid bära skyddskläder.
 • Alltid följa arbetsmiljöplanerna för arbetsplatserna.